ChineseProject

1) ข้อมูลอยู่ในไฟล์เอ็กเซล Sheet A หรือ Sheet แรกของไฟล์
2) ให้แปลภาษาจีนในช่องคอลัมน์ J หรือที่เขียนกำกับไว้ว่า รายละเอียดสินค้า (Chinese)
3) หลังจากแปลเสร็จแล้ว เวลา Save ห้ามเปลี่ยนชื่อไฟล์ ให้เพิ่ม _CH ท้ายสุด (เพื่อให้รู้ว่าเป็นภาษาจีน)
โดยจัดรูปแบบ format ดังนี้: (ดูรูปประกอบ)
– บรรทัดแรกใส่เลขเรียงลำดับรายการสินค้า โดยแปล ชื่อสินค้า xxx โดย ชื่อบริษัท xxx
   ดูข้อมูลในคอลัมน์ K ที่เป็นภาษาอังกฤษ หรือ ดูชื่อสินค้าในช่อง C และ ชื่อร้านค้าในช่อง A
   (เข้าใจว่าการแปลจีน บางครั้งทับศัพท์อังกฤษ)
  >> บรรทัดแรก ชื่อสินค้า โดย บริษัท  (ตามไฟล์ตัวอย่างแปลจีน)
  >> บรรทัดสองเริ่มแปลข้อมูลรายละเอียดสินค้าจากเนื้อหาภาษาไทยในคอลัมน์ที่ไฮไลท์สีเหลืองหรือคอลัมน์ H
หมายเหตุ การขึ้นบรรทัดใหม่ใน Excel ให้กดปุ่ม Alt ค้างไว้ แล้วกด Enter
chinese2
chinese1
คำแนะนำ:
1) คำอธิบายภาษาไทย บางครั้งยืดเยื้อ หรือเขียนไม่ได้ใจความ ให้เราแปลโดยหลักความเข้าใจทั่วไป (common sense) แปลให้ได้ใจความสำคัญ ไม่ต้องเวิ่นเว้อ
2) สินค้าแต่ละตัวจะมีเนื้อหาสั้นยาวไม่เท่ากัน แต่ส่วนมาก เนื้อหาจะซ้ำ ๆ กันในกลุ่มสินค้าเดียวกัน
3) ในแต่ละไฟล์จะมีรายการสินค้าไม่เท่ากัน
4) ดูรูปภาพสินค้าประกอบความเข้าใจ
5) สามารถ Google หาชื่อบริษัทได้ (ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลภาษาอังกฤษในไฟล์)