การรับรองเอกสาร

แนะนำการแปลเอกสารที่ได้รับการรับรองจากกรมการกงศุล (Legalization Document) สามารถดำเนินการได้เองโดยตรงที่กรมการกงศุล ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ เพียงแต่ต้องสละเวลา 1 – 2 วันในการดำเนินการยื่นและรับเอกสาร แนะนำให้ติดต่อแปลเอกสารที่หน่วยงานชั้น 2 จะมีจุดรับแปลเอกสารโดยไม่ผ่านนายหน้า สนนราคาถูกและแปลได้ตรงตามที่ทางราชการกำหนด/หรือหากมีการแก้ไขก็สามารถทำ ได้เลยในวันนั้น

ค่าบริการแปลเอกสารตามที่ติดประกาศไว้ (ตุลาคม 2557) ไม่รวมค่ารับรองเอกสาร

 • สูติบัตร 300
 • มรณบัตร 300
 • ใบจัดตั้งนามสกุล 200
 • ใบเปลี่ยนชื่อตัว 200
 • บัตรประชาชน 250
 • ใบคำขอมีบัตรประชาชน 350 – 400
 • ทะเบียนบ้าน 200
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 200
 • แบบรับรองทะเบียนราษฎร์ 200
 • ทะเบียนสมรส 500
 • ใบสำคัญสมรส 200
 • ทะเบียนหย่า 500
 • ใบสำคัญการหย่า 200
 • ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว 500
 • หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม 500
 • หนังสือรับรอง 250 – 400

หลังจากมีเอกสารที่แปลเรียบร้อยแล้ว นำเอกสารตัวจริงและเอกสารแปลพร้อมกรอกใบคำขอรับรองเอกสารไปยื่นที่ชั้น 3

สำหรับค่าธรรมเนียมการแปลเอกสาร

 • กรณี เร่งด่วนภายใน 1 วันทำการ เปิดให้บริการวันละ 50 คิวเท่านั้น ควรไปถึงก่อนแปดโมงเช้า ค่าธรรมเนียม 800 บาท/ต่อฉบับ เมื่อยื่นเอกสารเสร็จ รอคิวตรวจสอบจากหัวหน้าหน่วยงาน รอเรียกชำระเงิน รอเรียกรับเอกสารอย่างน้อย 4 ชั่วโมง (หากมีการแก้ไข เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบ)
 • กรณีทั่วไป 3 วันทำการ ไม่รวมวันยื่นเอกสาร ค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ 200 บาท/ต่อฉบับ ขึ้นอยู่กับความยาวของเนื้อหา
 • กรณียื่นส่งทางไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียม 400 บาท/ต่อฉบับ

ข้อมูลเพิ่มเติม www.consular.go.th/main/th/services/1303